Uitbreiding Poli’s Stadspoli

Zoals aangekondigd starten we 16 september 2019 op de Stadspoli met een Voet en Enkel Poli. Daarnaast vinden nu de voorbereidingen plaats voor een poli Kindergeneeskunde en een poli Revalidatie. Het streven is om Kindergeneeskunde en Revalidatie eind oktober 2019 operationeel te hebben op de Stadspoli.We houden u over de voortgang op de hoogte!

Start op de Stadspoli van een Orthopedisch Voet- en Enkel Spreekuur

Op 16 september 2019 start een nieuwe poli op de Stadspoli namelijk een Orthopedisch Voet en Enkel spreekuur.

Naast dit thematische orthopedische spreekuur blijft de mogelijkheid om te verwijzen naar het algemene orthopedische spreekuur en de Rugpoli ( orthopedie en pijnteam ).

de patiëntenprofielen zijn te zien/downloaden op de website van de Stadspoli.  www.stadspoli.nl

Joris Hermus, orthopeed en gespecialiseerd in voet- en enkelproblematiek, zal ( samen met een collega ) hier invulling aan geven.

Het werkbezoek van de koning en minister aan Blauwe Zorg nader bekeken

Op 4 September j.l. was Koning Willem-Alexander op uitnodiging van Minister Bruno Bruins in Maastricht op werkbezoek. Samen kwamen ze kijken naar Blauwe Zorg. Guy Schulpen, medisch directeur van ZIO Zorg in ontwikkeling was hun gastheer.

Hij heeft de Koning en de Minister begeleid langs een groot aantal collega’s die hebben verteld over de Juiste Zorg op de Juiste Plek binnen Blauwe Zorg.

Het bezoek begon in de Oude Theresiaschool in de wijk Wittevrouwenveld in Maastricht.

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Na aankomst van de Koning en de minister, namen zij plaats aan tafel bij de bestuurders van de pilot Blauwe Zorg in de wijk:

 • Guy Schulpen , medisch directeur ZIO (Zorg in ontwikkeling)

 • Roel Kramer, algemeen directeur Sociaal, gemeente Maastricht

 • Mara de Graaf, wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit.

 • Tinus Dekkers, Zorginkoop & Contractmanagement Integrale Zorg Coöperatie VGZ

 • Paul Schefman, voorzitter Raad van Bestuur Levanto

 • Roger Ruijters, voorzitter Raad van Bestuur Envida

In dit gesprek vroegen de minister en de Koning vooral naar de motivatie om Blauwe Zorg te starten en over het oplossen van de belemmeringen die het combineren van zorg en welzijn met zich meebrengt. Er werd toegelicht hoe de bestuurlijke samenwerking tot stand is gekomen en voor welke uitdagingen Blauwe zorg nu voor staat.

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Daarna liepen de Koning en de minister naar het Gezondheidscentrum Maastricht-Oost. Tijdens deze wandeling vertelden twee gezondheidsambassadeurs in de wijk, dit zijn inwoners van de wijk getraind aan de hand van het gedachtengoed Positieve Gezondheid, wat zij samen met andere bewoners doen om hun eigen gezondheid en die in de wijk te verbeteren. Deze twee ambassadeurs zijn begeleid door Resi Penders, adviseur Zorgbelang Limburg.

VWS190903VK0293.jpg

Huisarts Charles Wijnands ontving de Koning en de minister in zijn huisartsenpraktijk. Daar vond een gesprek plaats met zorgverleners over hoe zij door Blauwe Zorg in de wijk anders zijn gaan werken en wat dit betekent voor de samenwerking. Een psychiater, een gezinsondersteuner jeugd, een gezinsregisseur en een huisarts deelden hun ervaringen. Ze vertelden over de belangrijke samenwerking met het Sociaal Team, wijkverpleegkundigen, jeugdartsen en GGZ-partners om de bewoners zoveel mogelijk te ondersteunen bij hun hulpvraag. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid staat in deze samenwerking centraal.

Het gesprek vond plaats samen met:

 • Sanny Stauder - Gezinsregisseur van multiprobleem-gezinnen

 • Boris Klinkenberg - Psychiater Mondriaan

 • Judith Corduwener - Praktijkondersteuner Jeugd

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Daarna vond een ontmoeting met twee patiënten en een ervaringsdeskundigen plaats over wat zij merken van de ‘Blauwe zorg in de wijk. Zij vertelden hun (indrukwekkende) verhaal. Hun ervaringen met de vele zorgverleners die in het verleden over de vloer kwamen en de verandering die zij nu ervaren.

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Vervolgens vond in de Stadspoli een gesprek plaats met onder andere een specialist uit het MUMC+ en een huisarts over de werkwijze van de Stadspoli. De initiatiefnemers van de Stadspoli vertelden over het ontstaan en over de wijze van samenwerking tussen ziekenhuis en huisartsen. Aan de orde kwamen o.a.: de voordelen van deze werkwijze voor zorgverleners en patiënten, de afspraken die er zijn gemaakt met de zorgverzekeraars? De uitdagingen die er zijn geweest om de stadspoli tot stand te laten komen en toekomstige ontwikkelingen.

Het gesprek vond plaats samen met:

 • Hans Fiolet - Maastricht UMC (mede initiatiefnemer stadspoli)

 • Esther Coumans - Locatiemanager Stadspoli

 • Tinus Dekkers, Zorginkoop & Contractmanagement Integrale Zorg Coöperatie VGZ

 • Monique Hanraets - Adjunct-directeur RVE Patiënt en Zorg Maastricht UMC+

 • Tim Boymans– Orthopeed

 • Charles Wijnands - Huisarts

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Blauwe zorg is een goed voorbeeld van ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Het ministerie van VWS ondersteunt het veld bij deze ontwikkeling. Het laatste gesprek had vooral betrekking op de goede voorbeelden van ‘De Juiste zorg op de juiste plek’ elders in het land. De minister lichtte toe wat het ministerie doet om deze beweging in het veld te ondersteunen.

Besproken werd op welke manier we kunnen zorgen dat het niet bij een goed initiatief in de regio blijft, maar ook op andere plaatsen de zorg op vergelijkbare wijze wordt georganiseerd.

Het gesprek vond plaats samen met:

 • Joris van Eijck - Directeur Zorg, Menzis, lid van de taskforce JZOJP

 • Joost Dekker - Hoogleraar Paramedische Zorg Vumc, lid van de taskforce JZOJP

 • Hilde Reints - Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit Gemeente Amsterdam, lid van de taskforce JZOJP

 • Dirk Ruwaard - Hoogleraar Public Health and Health Care Innovation

foto: VWS/Valerie Kuypers

foto: VWS/Valerie Kuypers

Aan het einde van deze bijzondere dag vond een informele borrel plaats met alle betrokkenen.

Meer informatie? Bekijk het filmpje hier! In dit filmpje zijn per abuis de logo’s van Burgerkracht Limburg , Zorgbelang Limburg en Xonar niet weergegeven.

Of neem contact op met een van de programmamanagers van het team Blauwe zorg in de wijk, klik hier.
Voor meer informatie over de Stadspoli, klik hier.

Anderhalvelijnszorg sterk alternatief voor ziekenhuiszorg

Onderzoekers van Maastricht University hebben de afgelopen jaren de anderhalvelijnszorg geëvalueerd en hebben hun eindrapport hierover begin juli 2019 gepresenteerd.

Belangrijkste conclusies zijn dat er een aanzienlijke daling is van de zorgkosten per patiënt, kortere wachttijden en daarnaast een toename van de tevredenheid bij patiënten zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid.

In de regio Maastricht en Heuvelland geeft de Stadspoli invulling aan de anderhalvelijnszorg. De medisch specialist ziet de patiënt op de Stadspoli en geeft een advies aan de huisarts, die de regie houdt.

Voor meer informatie over de resultaten van dit onderzoek verwijzen wij naar onderstaande persberichten.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190710_00114123/flexibele-specialist-bespaart-geld-door-patient-buiten-het-ziekenhuis-te-zien

https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/DL-anderhalvelijnszorg

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190716_00114891/anderhalvelijnszorg-een-gedegen-constructie-is-gebouwd

Labuitslagen Gynaecologie Stadspoli

Voor patiënten die verwezen worden naar  Gynaecologie  Stadspoli voor Amenorroe en Oligomenorroe moet vooraf  de Labwaarden (FSH, E2, Prolactine) reeds bekend en niet afwijkend zijn. Er worden patiënten  verwezen waarbij geen labgegevens beschikbaar zijn. De specialist kan dan niet verder met een gerichte behandeling en/of advies. Graag bij verwijzing deze Labuitslagen meesturen .

Patiënttevredenheid op Stadspoli

Werkwijze

Gedurende 3 weken, tijdens de paas-periode, heeft de Stadspoli een paas-tak in de wachtruimte geplaatst. De assistentes hebben elke patiënt benaderd en verzocht om de opgedane ervaring op de stadspoli op te schrijven en deze in de paas-tak te hangen/erbij te leggen.

Uitkomsten

In totaal zijn er 161 respondenten. Van deze respondenten gaf 89% louter positieve feedback, 1% alleen verbeterpunten en 10% gaf zowel positieve feedback als verbeterpunten.

 

Positieve punten

Het algehele beeld over de stadspoli is uitermate positief te noemen. De vriendelijke bejegening, zowel bij ontvangst als bij consultvoering, werd door 26% van de respondenten benoemd. De algehele ervaring op de stadspoli wordt door 17% van de respondenten beoordeeld als “super, zeer tevreden, uitstekend, etc.”. De sfeer en inrichting van de stadspoli werd door 15% als zeer positief ervaren. Daarnaast gaf 10% aan dat ze de korte wachttijden als extreem prettig hebben ervaren.

 

Verbeterpunten

Uit de analyse van de verbeterpunten, worden een aantal punten meerdere malen genoemd:

-          Bewegwijzering / herkenbaarheid (zowel intern als extern) (28%)

-          Gebrek aan aanspreekpunt / Balie niet duidelijk zichtbaar (22%)

-          Betaald parkeren (17%)

Deze verbeterpunten worden verder uitgewerkt, en indien mogelijk, opgepakt.

Toelichting noodzaak foto orthopedie tbv consult op de Stadspoli

Uit vragen van huisartsen blijkt dat het onvoldoende duidelijk is wat de reden is dat er altijd een foto wordt gevraagd voorafgaand aan het consult op de Stadspoli.

 De orthopeed op de Stadspoli dient pathologie aan te tonen of juist uit te sluiten. Hiervoor is in de meeste gevallen (conform de richtlijnen) tenminste een röntgenfoto nodig. Uit ervaring blijkt dat voor het merendeel van de patiënten die gezien worden op de stadspoli de röntgenfoto meerwaarde heeft.
Het is om deze reden niet doelmatig om het consult op de stadspoli te gebruiken om te beoordelen of een röntgenfoto noodzakelijk is. Soms kan hiervan afgeweken worden en zal na overleg met de orthopeed gekeken worden of een röntgenfoto noodzakelijk is